Chọn file dữ liệu cần upload Lưu ý: để upload nhanh bạn nên nén dữ liệu trước khi upload.